Prati nas i na Facebooku!

Ko je sa nama trenutno

Statistika site-a

Korisnika: 13
Sadržaja: 1590
Linkova: 6
Posjeta: 6574157
Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


T
Trenutno ima 12 unos/a u naš rječnik.
Stranica: 1
Pojam Definicija pojma
Taksonomija

Taksonomija –općenito, taksonomiju možemo definisati kao konceptualnu shemu koja omogućava raspoređivanje, sistematizaciju događaja s obzirom na određeni princip
klasifikacije. Među najpoznatijim klasifikacijama zadataka nastave je Bloomova taksonomija obrazovnih ciljeva. Osnovni cilj Bloomove taksonomije ogeda se u izradi svrhovitog i dosljednog sustava koji bi polazio od logičko-sadržajnih, pedagoških i psiholoških zakonitosti i principa učenja i poučavanja uopće. Također, svrha ove taksonomije je da olakša jednoznačno sporazumijevanje na području operacionalizacije ciljeva i zadataka odgojno-obrazovnih procesa, s posebnim naglaskom na područje nastave.

U Bloomovoj taksonomiji razlikujemo tri područja: kognitivno, psihomotorno i afektivno.

  1. Kognitivno, spoznajno područje sastoji se od šest glavnih obrazovnih rezultata: poznavanje, shvatanje, primjena, analiza, sinteza i vrednovanje, a  svaka od njih se dijeli u podkategorije (znanje pojedinosti, terminologija, nazivi pojmova i simboli, spoznavanje pravila, konvencija, tendencija i redoslijeda, i sl.). Za kognitivne strategije mogli bismo reći da su to opći načini postupanja u rješavanju različitih intelektualnih zadataka, odnosno da predstavljaju posebnu vrstu intelektualnih vještina (prepoznavanje, dosjećanje, prosuđvanje, uspoređivanje, itd.).
  2. Područje psihomotornog ponašanja temelji se na psihomotornoj koordinaciji koja predstavlja bitnu komponentu svake fizičke aktivnosti. Odgojno-obrazovni proces mora biti usmjeren ne samo prema sve sigurnijoj i preciznijoj koordinaciji pokreta, već i prema svakoj aktivnosti koja u sebi ima motoričke aspekte.
  3. Za razliku od obrazovanja kojima se uče i razvijaju kognitivna svojstva i stieču aspekti psihomotornog ponašanja, odgojem se stieču svojstva za koja su bitna afektivna ili konativna (voljena) dimenzija. To su: vrijednosti, stavovi, interesi i navike.

 Kategorije

 Termini ponašanja

 

1. Znanje: sposobnost doziva prethodno naučenih informacija

Primjer: nabrojati 3 komponente ciljeva poučavanja

Nabrajiti, definisati, prepoznati, imenovati, dosjetiti se.

 

2. Razumijevanje: sposobnost razumijevanje značenja naučenih informacija.

Primjer: navesti karakteristike robovlasničkih društava

Interpretirati, objasniti, predvidjeti, sumirati

 

3. Primjena: Sposobnost upotrebe naučenoga u konkretnoj situaciji.

Primjer: Izračunati vrijednost nepoznanice u jednadžbi.

Demonstrirati, riješiti, upotrijebiti, izračunati, zaključiti, primijeniti.

 

4.Analiza: Sposobnost razlaganja materijala na sastavne komponente radi razumijevanja organizacijske strukture.

Primjer: Uporediti društvene, političke i kulturne promjene u kapitalizmu.

Razlikovati, kategorizirati, razdvojiti, skicirati, identificirati, usporediti.

5. Sinteza: Sposobnost kombiniranja dijelova u novu cjelinu.

Primjer: Napisati priču na zadanu temu.

Kreirati, organizirati, sastaviti.

Evaluacija: Sposobnost kvantitativnog i kvalitativnog prosuđivanja stupnja u kojem materijal udovoljava kriterijima.

Primjer: Prosuditi vrijednost priče.

Ispitivanje, kritiziranje; upoređivanje, zaključivanje, prosuđivanje.

 
Tečajna nastava

Tečajna nastava omogućava sticanje dodatnih znanja i kvalifikacija, profesionalno osposobljavanje.

 
Tehnika u nastavi

Tehnika u nastavi  -čine ju svi osnovni (vještački: auditivni, vizuelni, audiovizuelni; prirodno – vještački: herbarij, insektarij, terarij … ) i pomoćna nastavnih sredstava (table, držači, pričvršćivači, aplikatori, projekcioni aparati...), a posebno savremeni tehnički, specijalni uređaji (TV zatvorenog kruga: interni i eksterni, elektronske učionice, kibernetske učionice…), koji se koriste u svrhu  intenziviranja aktivnosti učenika i realizaciju nastave uopće.

 
Tekuće vrednovanje u nastavi

Tekuće vrednovanje u nastavi vrši se u skladu sa zakonskim i drugim propisima, našim didaktičko-metodičkim opredjeljenjima, razvojnim potrebama subjekata nastave i društvene zajednice.

 
Teorija

Teorija – (grč. theoría) je koherentna grupa općenitih postavki, objašnjenja neke vrste pojava, procesa, realnih i zamišljenih predmeta na osnovu znanstvenih principa, zakona ili hipoteza. Didaktičke teorije objašnjavaju odgojno–obrazovni proces u nastavi i školi. U logici se teorija definiše kao više ili manje verificirano objašnjenje poznatih činjenica i podataka, dok je hipoteza samo pretpostavljeno (moguće) značenje, prikladno da se njime pristupi istraživanju i provjeravanju. 

 
Testovi znanja

Testovi znanja –kao tehnika upoznavanja kvaliteta i kvantiteta znanja stečenog u nastavi sve češće se primjenjuju upravo u etapnom vrednovanju. Ukoliko test sadrži čvorišne vrijednosti sadržaja učenja, tada on služi ne samo uvidu, procjeni i ocjeni postignuća u toku polugodišta ili tromjesečja, već i ponavljanju, sistematiziranju znanja i izgrađivanju sposobnosti selektivnog učenja.

 
Timska nastava

Timska nastava podrazumijeva zajednički, stvaralački rad i odgovornost više nastavnika i drugih saradnika na realizaciji programskih sadržaja u svim fazama nastavnog rada, sa istim sastavom učenika različitih odjeljenja, u raznovrsnim formama odgojno-obrazovnog rada.

 
Trening temeljen na Internetu - IBT
Objavio/la: Sidik
Trening temeljen na Internetu (engl. Internet-based training - IBT) je oblik treninga koji se prvenstveno isporučuje putem internetskih tehnologija poput www, e-pošte, mrežnih novina (engl. newsgroups), te raznih drugih specifičnih internetskih aplikacija i servisa. Iako se termin često koristi kao sinonim za trening temeljen na web tehnologiji, ovakav oblik treninga se ne isporučuje isključivo putem www-a, a moguće je da se www uopće niti ne koristi tokom takvog oblika treninga.
 
Trening temeljen na računaru - CBL
Objavio/la: Sidik
Trening temeljen na računaru - Učenje temeljeno na računaru (engl. Computer-Based Learning - CBL ili Computer-Based Training - CBT) je oblik edukacije kod kojeg učenik uči uz pomoć specijalnih obrazovnih programa instaliranih na računaru. Ovaj oblik podučavanja je naročito pogodan za svladavanje rada s računarskim aplikacijama, jer program za učenje može biti integrisan u samu računarsku aplikaciju, što omogućava istovremeno učenje i korištenje aplikacije. Postojanje mrežne infrastrukture nije preduslov za ovaj oblik podučavanja. Termin je zajednički nazivnik za računarom upravljano podučavanje (engl. CMI) i računarom podržano podučavanje (engl. CAI), iako se sva tri pojma često koriste i kao sinonimi.
 
Trening temeljen na tehnologiji - TBT
Objavio/la: Sidik
Trening temeljen na tehnologiji (engl. Technology-Based Training – TBT) je oblik edukacije kod kojeg se obrazovni sadržaj dostavlja putem Interneta, LAN ili WAN mreža, satelitskih veza, audio- ili video zapisa, interaktivne televizije ili CD-ROM medija – ukrako, putem rješenja baziranih na savremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Trening temeljen na tehnologiji obuhvata i trening temeljen na računaru (CBT) i trening temeljen na web tehnologiji (WBT).
 
Trening temeljen na web tehnologiji - WB
Objavio/la: Sidik
Trening temeljen na web tehnologiji (engl. Web-based training – WBT) je oblik treninga koji se isporučuje putem Interneta, intraneta ili ekstraneta posredstvom preglednika web stranica (engl. web browser). Primarno je baziran na web tehnologijama (www), iako nije isključena ni upotreba drugih internetskih servisa poput e-pošte, mrežnih novina i sl. Ovaj oblik treninga može uključivati i poticatelja (engl. facilitator) ili moderatora, čije su zadaće: • pružati generalne smjernice tokom treninga, • upravljati raspravama na diskusijskim forumima, • dostavljati lekcije, i sl.
 
Trening vođen učiteljem - ILT
Objavio/la: Sidik
Trening vođen učiteljem (engl. Instructor-Led Training - ILT ili clasroom training) je pojam kojim se najčešće opisuje tradicionalni oblik nastave u razredu gdje učitelj predaje gradivo pred grupom učenika. Ne postoji ni geografska ni vremenska dislociranost između učenika i učitelja, te učenika samih.
 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija