Prati nas i na Facebooku!

Ko je sa nama trenutno

Statistika site-a

Korisnika: 13
Sadržaja: 1590
Linkova: 6
Posjeta: 6574098
Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


R
Trenutno ima 9 unos/a u naš rječnik.
Stranica: 1
Pojam Definicija pojma
Racionalizacija nastave

Racionalizacija nastave –uopće predpostavlja ekonomično korištenje pedagoškog sadržaja, nastavnih sredstava, nastavnog vremena i nastavne energije. Ovaj didaktički pojam nastao je pod uticajem ekonomije proizvodnje i potrošnje u radu i životu ljudi.

 
Racionalizacija učenja

Racionalizacija učenja  je jedan od najvažnijih didaktičkih problema. Ostvaruje se dobrom organizacijom procesa učenja na osnovu najsvrsishodnijih oblika i metoda  rada, usavršavanjem i poboljšavanjem procesa učenja u cilju ostvarenja što većeg efekta u učenju, uz ekonomično angažovanje raspoloživog vremena i psihofizičke snage učenika.

Prijedlozi za racionalizaciju učenja

  • Osigurati razumijevanje matematičkog rječnika, tehničkih izraza, simbola i grafičkih prikaza;
  • prepoznavanje obrazaca uključenih u matematičke zadatke
  • Poticati razvoj ključnih vještina: zaključivanje, predviđanje, prepoznavanje glavnih pojmova, organiziranje, uspoređivanje i uočavanje odnosa.
  • Osigurati da su sve komponente problema sasvim jasne.
  • Povezati problem sa sličnim poznatim problemima.
  • Raspravljati i objasniti načine izvođenja zaključaka.
  • Sami složiti sličan problem i naći način rješavanja.
  • Razmišljati o primjeni naučenog u praksi.

1) Postaviti konkretan cilj; bolje više manjih ciljeva, manji ciljevi trebaju voditi ka većem cilju
2) Postaviti konkretan vremenski rok za ostvarenje podciljeva i cilja
3) Osigurati nagrade

 
Rad u parovima

Rad u parovima ubraja se u inovirajući, sociološki oblik nastavnog rada. Učenici u paru mogu da savladaju nastavno gradivo postepeno, onako kako to odgovara i jednom i drugom partneru. Saradnja u paru pomaže izoliranim  i povučenim učenicima da se aktivnije uključe u odgojno-obrazovni rad. Dva učenika se udružuju i rade iste ili slične zadatke, pod ujednačenim radnim, prostornim, vremenskim i materijalnim uvjetima.

 
Radna sveska

Radna sveska pripada grupi dopunske priručne literature namjenjene učeniku. Ona predstavlja radni dokument učenika, pomoću kojeg on produbljuje stečena znanja, stiče nova saznanja i uvježbava sposobnosti primjene stečenih znanja u novim situacijama  učenja koje nisu doslovno ponavljanje onoga što se dogodilo na nastavnom času ili što se izlaže u udžbeniku.

 
Radna škola

Radna škola – pedagoški pokret, odnosno globalni pedagoški sistem rada koji je karakterističan po naglašenoj orijentaciji na rad učenika. Umjesto naglašene frontalne nastave u prvim desetlje}ima XX stoljeća u školama Evrope i Amerike organizira se učenje djece uz raznovrsne radne aktivnosti i na mjestima koja su bitno drugačije uređena od učionice za frontalnu nastavu.

 
Radne etape

Radne etape su nastavna pomagala u koja nastavnici unose raznovrsni tekstualni, grafički i slikani materijal.

 
Računarom podržano podučavanje
Objavio/la: Sidik
Računarom podržano podučavanje (engl. Computer-Assisted Instruction - CAI) predstavlja upotrebu računara kao sredstva podučavanja tokom učenja kroz tutorstvo, vježbanje, simulaciju ili igru. Često se koristi kao početni i/ili pomoćni oblik podučavanja, a tipično ne zahtijeva da računar bude povezan na mrežu niti nudi poveznice na nastavne sadržaje izvan dotičnog kursa. Srodan pojam je učenje temeljeno na računaru.
 
Računarom posredovana komunikacija
Objavio/la: Sidik
Računarom posredovana komunikacija (engl. Computer Mediated Communications - CMC) je svaki oblik komunikacije koji se odvija posredstvom online alata poput: • e-pošte, • web stranica, • online interakcijskih alata o čavrljanje (engl. chat) o razmjena poruka (engl. instant messaging) o dijeljenje ekrana (engl. screen sharing) i sl. • alata za audio- i/ili video-konferencije
 
Računarom upravljano podučavanje - CMI
Objavio/la: Sidik
Računarom upravljano podučavanje (engl. Computer-Managed Instruction - CMI) je primjer korištenja računarske tehnologije u svrhu nadgledanja procesa učenja. U takav oblik primjene računarske tehnologije uključena je i online provjera znanja i čuvanje evidencije o uspjehu učenika.
 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija