Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


D
Trenutno ima 25 unos/a u naš rječnik.
Stranica: 1
Pojam Definicija pojma
Dalton plan

Dalton – plan je didaktički sistem, globalna nastavna strategija koju je utemeljila Helen Parkhurst 1920. godine u američkom gradu Daltonu. Za tu je strategiju karakterističan individualni samostalni rad učenika, ukidanje frontalne nastave i kolektivnog rada razreda. Učenikov individualni rad usmjerava se pisanim radnim nalozima. Ovaj plan pruža mogućnost da, zavisno od sposobnosti, učenici biraju između više niova težine zadataka u nastavi, pri čemu oni sami određuju kojim će tempom raditi. Sa svakim učenikom posebno se ugovara šta će i kako raditi, za što dobiva pisane upute za samostalno učenje. Postoje mjesečni i sedmični zadaci, a novi se zadaci dobivaju tek nakon završetka prethodno preuzetih. Zato učenici mogu mnogo brže napredovati iz jednih nastavnih predmeta u odnosu na druge pa razredi organizirani prema dobi djece nisu više svrhoviti za svladavanje većine nastavnih predmeta. Učenici rade u posebnim radnim prostorima, a predmetni nastavnici ih prate i pomažu im u samostalnom svladavanju nastavnih zadataka.

 
Dedukcija

Dedukcija je oblik misaonog zaključivanja o pojedinostima na osnovu općenitosti ili generalizacija. To je primjena općeg na posebno i pojedinačno koje pripada općemu. U metodici se dedukcija naziva još konkretizacija jer se spoznate općenitosti konkretiziraju pojedinačnim primjerima.

 
Demonstracija u nastavi

Demonstracija u nastavi pokazivanje u nastavi svega onoga što se može doživjeti perceptivno, a to su: statički realiteti, dinamički realiteti, aktivnosti. Demonstriranje je nužno popraćeno promatranjem u nastavi, a mora biti stručno organizirano i rukovođeno.

 
Determinizam

Determinizam –općenito se odnosi na tezu prema kojoj sva zbivanja i u prirodi i u društvu, pa čak i ona psihička, podliježu zakonima, odnosno, potpuno su određena njihovim uzrocima (vidi: Vrednovanje u nastavi).

 
Didaktička digresija

Didaktička digresija – smišljeno sračunato odstupanje, privremeno kratko odstupanje od teme izlaganja, u cilju osvježenja nastavnog procesa pri uočenoj pojavi umanjene sposobnosti praćenja izlaganja od strane većeg broja slušalaca, učesnika nastavnog procesa usljed izlaganja.

 
Didaktički dogmatizam

Didaktički dogmatizam – usvajanje znanja u procesu učenja i nastave bez provjeravanja njihove naučne istinitosti i objektivnosti, bez razumijevanja suštine.

 
Didaktički funkcionalizam

Didaktički funkcionalizam – izdvajanje i apsolutiziranje važnosti razvijanja sposobnosti u odgojno–obrazovnom procesu. Time se u drugi plan stavlja ili potpuno zanemaruje ostvarivanje drugih pedagoških ciljeva. Zbog naziva “formalni zadaci” ponekad se govori o didaktičkom formalizmu.

 
Didaktički materijalizam

Didaktički materijalizam – prenaglašavanje važnosti sticanja znanja zasnovanog na zapamćivanju činjenica u odgojno–obrazovnom procesu, a zanemarivanje ostalih pedagoških ciljeva i aspekata razvoja ličnosti.

 
Didaktički principi

Didaktički principi – razvojno historijske kategorije koje služe reguliranju koncepcije i tokova nastavnog rada.

 
Didaktički sistemi

Didaktički sistemi – strukturalno i funkcionalno ujedinjeni elementi odgojno–obrazovnog procesa koji u datoj historijskoj epohi imaju neka originalna obilježja  npr. razredno-predmetono-časovni sistem, Montessori sistem i sl.  Katkad se izrazom sistem označavaju i globalne strategije rada u nastavi npr. problemska nastava. Didaktički sistemi su obično predmetom znanstvenog opisa, objašnjenje i predviđanja, a međusobno se razlikuju po uređenosti odnosa među glavnim subjektima i faktorima nastave.

 
Didaktika

Didaktika – (grč. didasko=poučavam, didaskein= poučavati) znanstvena disciplina koja istražuje zakonitosti odgojno–obrazovnog procesa. Rezultati didaktičkih istraživanja su didaktičke teorije, sistemi, principi, prvila, hipoteze, znanstvena objašnjenja itd. Razlikujemo opći dio, koji se bavi antropološko–psihološkim i socijalno–kulturnim pretpostavkama i posljedicama odgojno–obrazovnog procesa i posebni dio koji se bavi ciljevima i zadacima, sadržajima i aktivnostima, oblicima, strategijama, komunikacijom, ekologijom i medijima te odgojno–obrazovnom klimom.


Pojam didaktika kao i sama znanost koja je određena tim pojmom pojavili su se u Evropi. U Americi se taj pojam nije udomaćio, već se tamo javljaju drugi pojmovi koji sadržajno pokrivaju ono što u Evropi označavamo izrazom didaktika. Didaktički sadržaji u američkoj stručnoj literaturi obuhvaćeni su pojmovima nastavna tehnologija, obrazovna tehnologija i kurikulum (engl. Instructional technology, educational technology, curriculum). Prema učenju njemački didaktičara, didaktika je grana pedagogije koja se bavi teorijom odgojno-obrazovnog procesa. Didaktika se ne može svesti samo na tradicionalni pojam nastave jer postoje i drugi oblici organiziranog odgoja i obrazovanja. Nastavu čine zajednički rad učitelja i učenika, pa su osnovne etape organizacije toga rada dogovor, ostvarenje dogovorenog (planiranog) te zajedničko vrjednovanje ostvarenoga. Raznovrsni znanstveni, umjetnički i tehnološki sadržaji i pripadajuće aktivnosti omogućuju zadovoljavanje razvojnih potreba učenika uz primjerenu odgojno-obrazovnu komunikaciju i primjereno nastavno i školsko ozračje. Kroz organizovane odgojno-obrazovne aktivnosti škola treba zadovoljiti spoznajne, doživljajne i psihomotoričke interese. Važna zadaća savremene didaktike je definiranje kriterija za izbor odgovarajućih medija, strategija i mjesta za raznovrsne aktivnosti učenika. Za didaktiku Gudjons kaže da je "analiza i planiranje procesa podučavanja i učenja putem nastave, te stoga nije neposredno djelovanje, već teorija" (Gudjons, 1992:8). Ona je i "kritika određene prakse, te stoga nije samo teorija, već i promišljanje te prakse i odgovornost za nju" (isto:8).

 
Didaktika (eksperimentalna)

Didaktika (eksperimentalna) – naučna pedagoška disciplina koja eksplorativno (istraživački) proučava zakonitosti odgoja i obrazovanja u nastavi. Intencija eksperimentalne didaktike je kontrolirano usavršavanje nastavnog rada u skladu sa pedagoškom stvarnošću i dinamikom razvoja društva u cjelini. Za realizaciju navedenih ambicija eksperimentalna didaktika bi trebalo da, pored standardne didaktičke teorije, posebnu pažnju posveti vezi sa ostalim naukama, inovacijama u nastavi i taksonomiji didaktičkih oblasti, tema i termina.

 
Didaktika (kibernetička)

Didaktika (kibernetička) – kibernetičko–informacijska teorija koja pod pretpostavkom datih ciljeva primjenjuje kibernetičke pojmove i metode na planiranje nastave. Postupak izobrazbe shvata se kao regulacijski krug u kojem se najprije imenuje nastavni cilj (treba – vrijednost). Kao upravljač pojavljuje se poučavatelj koji slijedi određenu nastavnu strategiju kako bi postigao nastavni cilj. Mjera upravljanja je adresat na kojeg djeluju remeteće veličine (unutarnje i spoljnje). Njegove se reakcije mjere senzorima (to su kontrole znanja), te se, naposlijetku, kao jest–vrijednost upoređuju s treba – vrijednost.

 
Didaktika (kritičko-komunikativna)

Didaktika (kritičko–komunikativna) – didaktičko stajalište u čijem su središtu aksiomi komunikacije te moguće smetnje (Rainer Winkel). Želi se bolje razumjeti složena praksa školskog djelovanja s obzirom na smetnje što se javljaju u procesu nastave.

 
Didaktika (kritičko-konstruktivna)

Didaktika (kritičko–konstruktivna) – didaktički model Wolfganga Klafkija čija je središnja kategorija pojam obrazovanja. Klafki razumije vezu učenja i poučavanja kao interakcijski proces, u kojem onaj ko uči uz potporu učitelja pretežno samostalno usvaja spoznaje i stječe sposobnost za suočavanje sa svojom historijsko–društvenom zbiljom. Takvo učenje mora biti u srži otkrivajućeg, odnosno razotkrivajućeg i smislenog, razumijevajućeg poučavanja, u koje su umetnuti oblici vježbanja, ponavljanja itd. Nastava pak mora – prema spomenutim pretpostavkama – biti diskurzivno pripravljena i planirana, tj. mora doći do suplaniranja nastave s učenicima, do zajedničke kritike nastave, do nastave orijentirane na učenike.

 
Didaktika (orijentisana na cilj učenja)

Didaktika (orijentirana na cilj učenja) – znanstvenoteorijski temelj ovog modela je bihejviorizam. Odnos ovog modela spram kritičkog kurikulumskog istraživanja pribavio mu je i oznaku “kurikulumska didaktika”, a vezuje se uz ime Christine Mőller. Ovdje se radi o komponentama kurikulumskog pristupa što je u vezi s pragmatičnim i kratkoročnim nastavnim planiranjem. Kurikulumska didaktika polazi od toga da je tačno postavljanje ciljeva bitan element, te da se uspjeh provjerava samo na temelju tako određenih ciljeva.

 
Didaktika (zakoni i zakonitosti)

Didaktika (zakoni i zakonitosti) – zakoni u didaktici su dio zakonitosti kao šireg okvira javljanja određenih pravilnosti, tendencija, normi, generalizacija. Otuda je nužno vršiti distinkciju među ova dva često upotrebljiva izraza i pojma, jer je riječ zakonitosti poprimila šire značenje od zakona, iako je njen osnov zakon.

 
Diferencijacija

Diferencijacija – razdvajanje, razlikovanje, nastajanje razlika, račšlanjivanje jedinstvenog na razno i različito, pa i raslojavanje.

 
Diferencijacija nastave

Diferencijacija nastave – pretežno organizaciona mjera koja demokratski usmjerava učenike prema njihovim specifičnim međusobnim razlikama, u povremene ili stalne , homogene ili heterogene nastavne grupe. Takvu nastavnu diferencijaciju uslovljavaju veće ekonomske odgojno–obrazovne potrebe, demokratizacija i humanizacija društvenih odnosa, zahtjevi za većom kreativnošću škole.

 
Dinamika odgojno-obrazovnog procesa

Dinamika odgojno–obrazovnog procesa – odgojno–obrazovni proces se u određnom vremenu i prostoru događa, pa ga treba posmatrati kao zbivanje   (događanje). Ta se dinamika obično prikazuje u etapama odgojno–obrazovnog procesa te subjektima koji u tom procesu aktivno učestvuju.

 
Distribuirano učenje
Objavio/la: Sidik
Distribuirano učenje (engl. distributed learning) je pojam koji se često koristi kao sinonim za učenje na daljinu. Ispravnije bi ga bilo koristiti kao pojam kojim se opisuje rezultat hibridnog obrazovanja koje uključuje mješavinu tradicionalnog i online podučavanja.
 
Dociranje

Dociranje (lat. docere-obučavati, poučavati); je učenje drugog, držanje predavanja, upućivanje, predavanje. Danas: pretjerano poučavanje, nedovoljno razumljivo, loše predavanje, opterećeni učenici izrazima i frazama.

 
Dodatna nastava

Dodatna nastava –namijenjena je učenicima koji pokazuju veći interes za proučavanje određenih znanstvenih područja. Oni ovu nastavu pohađaju nakon što izvrše obaveze u redovnoj nastavi. Organizira se u sklopu pojedinih nastavnih predmeta.

 
Dogmatizam u nastavi

Dogmatizam u nastavi je način mišljenja zasnovan na poznavanju pojmova i formula (dogmi), neovisno o razvoju nauke i prakse računa se o konkretnim okolnostima mjesta i vremena.

 
Dopunska nastavaDopunska nastava organizuje se za učenike koji iz bilo kojeg razloga zaostaju u učenju. Ova nastava ima instrukcijski i interventni karakter i nastavni rad je individualiziran.

 

 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija